Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Poslání a cíl služby

Domov sociálních služeb poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální služby ve formě ubytování, stravování a péče v pobytovém zařízení sociálních služeb. Domov poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce, zůstali součástí přirozeného místního společenství, seberealizovali se a mohli žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. 

Cíle:

 • vytvářet životní podmínky a prostředí umožňující důstojné prožívání života uživatelů. Respektovat lidskou důstojnost, rovnocennost a dodržování práv uživatelů.
 • pomáhat při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů i mimo zařízení.
 • umožnit  osobnostní rozvoj uživatelů, možnost získávání znalostní a dovedností v souladu s jejich přáními. 
 • pomoc ke snižování závislosti na službě
 • zachovávat individuální přístup k uživateli a při plánování služby vycházet z jeho zdravotního stavu, možností, představ a přání
 • podporovat klienty při vytváření osobních vztahů v rámci domova i mimo domov
 • podporovat vzdělání a odbornost zaměstnanců DSS Liblín, podporovat zlepšení týmové spolupráce

Naše motto: „ Pomoc, pochopení, empatie "

 

Pro koho je služba určena: 

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s lehkým a středním mentálním postižením
 • senioři - osoby, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují podporu a pomoc jiné osoby v běžném životě a nemohou zůstat ve svém původním prostředí
 • věková kategorie: dospělé osoby od 27 let věku

 

Službu neposkytujeme osobám:

 • se smyslovým postižením (slepota, hluchota, hluchoněmý)
 • s diagnózou Alzheimerova choroba
 • s těžkým a hlubokým mentálním postižením
 • s poruchou autistického spektra
 • těžké poruchy chování a osobnosti
 • osobám závislým na toxických látkách

Zásady pro poskytování služby

 • otevřenost domova vůči rodinným příslušníkům  a návštěvám domova
 • poskytování kvalitních služeb, týmem odborně vyškolených zaměstnanců
 • poskytování služby podle individuálních potřeb uživatele, jeho schopností a možností
 • podpora soběstačnosti a zvyšování dovedností
 • respektování práv a potřeb uživatelů, náboženské svobody a lidské důstojnosti