Kontakt

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

Liblín 1, 331 41 Kralovice

tel. 371 795 183
ID dat. schránky: wtsu5yn

Zřizovatel

Domov zřizuje 
Plzeňský kraj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace pro zájemce o umístění do našeho zařízení

V případě zájmu je možné telefonicky, osobně nebo emailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí na telefoním čísle: 371 795 183/klapka 30, na mobilu: 773 788 866 nebo emailem: skubalova.pavlina@dssliblin.cz.

V její nepřítomnosti volejte vedoucí sociálního úseku na telefonním čísle: 371 795 203, na mobil: 778 448 867 nebo emailem: kolmanova.daniela@dssliblin.cz

Vyhnete se tak možným nepříjemnostem s případnou nepřítomností odpovědné osoby.

Při sjednané schůzce budou předány potřebné formuláře, které je také možné stáhnout na této stránce. 

Vyplněné formuláře lze doručit poštou, osobně nebo emailem. Přijaté formuláře (žádost) jsou předány k posouzení tříčlené přijímací komisi. Po vyjádření je zájemce písemně informován o přijetí nebo nepřijetí žádosti o sociální službu.

 

 • V případě, že není volné místo a zájemce spadá do cílové skupiny DSS Liblín, je o této skutečnosti písemně informován a zařazen do evidence žadatelů.
 • V případě, že je volné vhodné místo, zájemce spadá do cílové skupiny, a ze strany zájemce trvá zájem o službu, je následně domluven termín nástupu do zařízení.

 

V den nástupu je podepsána Smlouva o poskytování sociální služby.

 

 • V případě, že na základě poskytnutých informací, lékařského posudku a dalších lékařských zpráv, zájemce nespadá do cíkové skupiny a není vhodným žadatelem do DSS Liblín, je o této skutečnosti písemně vyrozuměn.

 

K podání žádosti je nutné doložit:

 • žádost o poskytování sociální služby
 • posudek lékaře k žádosti o poskytování sociální služby
 • lékařské zprávy od odborných lékařů (je-li zájemce v péči odborníka jako např. psychiatr, neurolog...), vyžadujeme aktuální lékařskou zprávu)

Formuláře jsou k vyzvednutí u sociální pracovnice nebo k vytištění na této stránce.

 • kopie rozhodnutí o přiznaném příspěnku na péči (doloží zájemce nebo lze požádat na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce v místě bydliště zájemce)
 • kopie pravomocného rozsudku o omezení svéprávnosti + listina o ustanovení opatrovníka (doloží opatrovník, je-li zájemce omezen ve svéprávnosti)

Zde si můžete stáhnout tiskopisy pro podání žádosti:

 

Kritéria zařazení žádosti do evidence žadatelů:

 1. osoba partřící do okruhu osob pro poskytování sociální služby v domově se zdravotním postižením
 2. bodové hodnocení žádosti
 3. rozdělení dle pohlaví
 4. mobilita - rozdělení žádosti do skupin: imobilní a částečně ležící, samostatně chodící a chodící s pomůckou

Vyřazení žádosti: 

 • písemné zrušení žádatelem
 • žadatel zemře - úmrtí je oznámeno telefonicky, osobně, emailem
 • žadatel nespolupracuje při aktualizaci pořadníku
 • žadatel byl dvakrát vyzván k nástupu do zařízení a pokaždé odmítl

 

Výzva k nástupu

V případě uvolnění místa, rozhoduje o vyzvání žadatele celá přijímací komise

vybraný žadatel je písemně vyzván k nástupu do DSS Liblín

kritéria pro výběr žadatele:

 1. rozdělení dle pohlaví
 2. bodové hodnocení
 3. volné místo na daném pokoji

 

žadatelé jsou rozdělení podle pohlaví, věku, zdravotního postižení a používání zdravotních pomůcek (invalidní vozík, chodítko, francouzské hole...). Pokoje jsou převážně vícelůžkové a je tedy nutné přihlížet k velikosti pokoje a umístění lůžek pro potřeby péče. 

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva se uzavírá v den nástupu do zařízení. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě, ve dvou originálech. Smlouva obsahuje tyto náležisti:

 • označení smluvních stran
 • druh poskytované služby
 • rozsah služby
 • místo a čas poskytované služby
 • způsob úhrady a platební podmínky (aktuální ceny dle ceníku)
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele
 • výpovědní důvody, lhůty, doba platnosti smlouvy

 

Výše úhrad za služby

 • Výše úhrady za poskytované služby je stanovena podle vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.
 • Uživatel hradí za poskytované služby úhradu za ubytování a celodenní stravu, včetně nákladů s tímto spojených.
 • Výše úhrady se liší podle počtu lůžek na jednotlivých pokojích a podle druhu odebírané stravy. Výše úhrad za služby. ( zde ke stažení ) 
 • Úhrada se vypočítá násobkem denní sazby a skutečným počtem kalendářních dnů v měsíci.
 • Po úhradě nákladů za ubytování a stravu musí zůstat uživateli alespoň 15 % z jeho příjmu (dle zákona č. 108/2006 Sb. § 73, odst. 3).
 • Při ohlášeném pobytu mimo domov (např. pobyt v rodině, hospitalizace ve zdravotnickém zařízení apod.), náleží uživateli tzv. „vratka“. Výše vratky - zde k nahlédnutí .
 • Uživatel dále hradí poskytovanou péči, a to ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Osobní vybavení klientů při nástupu:

Do domova si vezměte běžné oblečení, na které jste zvyklý. Je třeba oblečení na spaní, spodní prádlo, domácí oblečení, oblečení do společnosti a k lékaři. Vezměte si s sebou takové množství, aby se vše vešlo do jedné šatní skříně. 

Hygienické vybavení - ručníky, žínky, mýdlo, šampon, krém, holení...

Před nástupen vám předáme orientační seznam věcí. Všechno oblečení vám bude po nástupu označeno vaším jménem. Označení slouží při praní, žehlení, třídění a návratu prádla zpět majiteli.

Vybavení pokoje

Pokoj, kde budete umístěni je vybaven standartním nábytkem (skříně, noční stolky, postel, stůl, židle, lednička, televizor), ale je možné si tento pokoj dovybavit drobnými předměty, obrázky, květinami, fotografiemi.

Sociální zařízení je společně na chodbách.

Klíčový pracovník a individuální plán

Po nástupu Vám bude přidělen klíčový praocovník, který s Vámi sestaví individuální plán. Tento plán obsahuje cíle a přání klienta, které si přeje od služby naplňovat. Jedná se o upřesnění Vašich individuálních přání a zvyklostí. Klíčový pracovník bude VAší kontaktní osobou, která si bude všímat Vašich potřeb, spokojenosti a bude hájit Vaše zájmy. Pokud Vám nebude tento člověk (zaměstnanec) vyhovovat, můžete kdykoliv požádat o změnu klíčového pracovníka. 

Stížnosti

Pokud nebudete s nečím v našem zařízení spokojeni, můžete své připomínky a stížnosti sdělit písemně nebo ústně jakémukoliv zaměstnanci nebo řediteli domova. V případě písemné stížnosti ji můžete hodit do schránky, k tomuto účelu určené. Více se dočtete o podání a vyřizování stížností ve vnitřním předpise, který visí na nástěnkách ve všech patrech domova.